ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑ

Συμβουλευτικά

2021

Διάρκεια: 2021

Κύριος Ερευνητής: Βασίλειος Καραστάθης

Κατηγορία: Μελέτη- Παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτων

Διάρκεια: 2021- 2022

Κύριος Ερευνητής: Βασίλειος Καραστάθης

Κατηγορία: Μελέτη- Παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτων

Διάρκεια: 2021-2023

Κύριος Ερευνητής: Βασίλειος Καραστάθης

Κατηγορία: Μελέτη- Παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτων

2020

Διάρκεια: 2020-2021

Κύριος Ερευνητής: Βασίλειος Καραστάθης

Κατηγορία: Μελέτη- Παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτων

Διάρκεια: 2020-2023

Κύριος Ερευνητής: Όλγα-Τζόαν Κτενίδου

Κατηγορία: Μελέτη- Παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτων (ΗΠΑ)

Περιγραφή: Μέσω διεθνούς συνεργασίας (ΗΠΑ-Ελλάδα-Γαλλία), το έργο παρείχε εκτίμηση της αόσβςσης της εδαφικής κίνησης στις υψηλές συχνότητες (παράμετρος κ) σε επιλεγμένες βραχώδεις θέσεις στον Καναδά και τη Γαλλία, κατόπιν επιτόπιων μετρήσεων των προφίλ ταχυτήτων.

2019

Διάρκεια: 2019-2020

Κύριος Ερευνητής: Γεώργιος Δρακάτος

Κατηγορία: Yπέρ τρίτων (Ελλάδα)

Περιγραφή: Στόχος της μελέτης είναι η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων των σεισμογραφικών δικτύων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Διάρκεια: 2019-2020

Κύριος Ερευνητής: Αθανάσιος Γκανάς

Κατηγορία: Yπέρ τρίτων (Ελλάδα)

Περιγραφή: Το πρόγραμμα διερεύνησε την γεωμετρία και την κινηματική των ενεργών τεκτονικών δομών στην περιοχή Κατάκολου της Δυτικής Ελλάδας. Έγινε συλλογή και επεξεργασία των σεισμολογικών, γεωδαιτικών και γεωλογικών δεδομένων για την σεισμοτεκτονική μελέτη της περιοχής. Τα ευρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αιτιοκρατική εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κατασκευών και εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Κατάκολου.

Διάρκεια: 2019 – 2021

Κύριος Ερευνητής: Βασίλειος Καραστάθης

Κατηγορία: Μελέτη- Παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτων

2018

Διάρκεια: 2018

Κύριος Ερευνητής: Βασίλειος Καραστάθης

Κατηγορία: Μελέτη- Παροχή υπηρεσιών υπέρ τρίτων

Διάρκεια: 2018-2021

Κύριος Ερευνητής: Όλγα-Τζόαν Κτενίδου

Κατηγορία: Yπέρ τρίτων (ΗΠΑ)

Περιγραφή: Μέσω διεθνούς συνεργασίας (ΗΠΑ-Ελλάδα-Γαλλία), το έργο παρείχε εκτίμηση της αόσβςσης της εδαφικής κίνησης στις υψηλές συχνότητες (παράμετρος κ) σε επιλεγμένες βραχώδεις θέσεις στον Καναδά και τη Γαλλία, κατόπιν επιτόπιων μετρήσεων των προφίλ ταχυτήτων.