ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακολούθηση σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο τις τελευταίες 24 ώρες

Seismicity Application - Apple Store

Σεισμικότητα – Ε.Α.Α.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “HELPOS

Seismicity Application - Google Play

Σεισμοί με την ένδειξη [A] είναι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ λύσεις. Πρόκειται για αρχικές λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου, που ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων, από τους σταθμούς που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από το ΝΟΑ, περιλαμβανομένων των δικτύων: NOA(HL), AUTH(HT), UPSL(HP), NKUA(HA), ITSAK(HI), HMU(HC), GSD(CQ), GEOFON(GE), MEDNET(MN), INGV(IV), RESIF(CL), KOERI(KO) καθώς και άλλων διαθέσιμων διεθνών σεισμολογικών σταθμών. Οι λύσεις αυτές ενημερώνονται συνεχώς καθώς λαμβάνονται νέα δεδομένα.

 

Λύσεις με την ένδειξη [A] δεν έχουν αναθεωρηθεί από σεισμολόγο και μπορεί να περιέχουν εσφαλμένες πληροφορίες. To ΕΑΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα των πληροφοριών αυτών και ο όποιος κίνδυνος που προκύπτει από την εσφαλμένη χρήση τους βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Όταν αναθεωρηθούν από σεισμολόγο, τότε αποκτούν την ένδειξη [M]. Λύσεις με την ένδειξη [Μ] ενδέχεται να βελτιωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο χωρίς προειδοποίηση.

 

Όλα τα αναφερόμενα μεγέθη αφορούν σε ΤΟΠΙΚΑ μεγέθη (ML) υπολογισμένα σε συνθετικές κυματομοφές κατά Wood-Anderson. Για μεγαλύτερους σεισμούς, τα μεγέθη ML ενδέχεται να διαφέρουν από τις άλλες κλίμακες, και ιδιαίτερα συγκρινόμενα με τα μεγέθη ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ (Mw). Εκτιμήσεις Mw για επιλεγμένους σεισμούς μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική ιστοσελίδα. Για λεπτομερέστερες σεισμολογικές πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα του Σεισμολογικού Δικτύου NOA HL.

Έρευνα

Seismology

Σεισμολογία

Tsunami

Τσουνάμι

Seismotectonics & Plate Tectonics

Σεισμοτεκτονική &
Τεκτονική Πλακών

Tectonic Geodesy

Τεκτονική Γεωδαισία

seis_herakleio

Γεωφυσική

Engineering Seismology

Τεχνική Σεισμολογία

Yπηρεσίες

NEA

08.12.2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΣ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “LPUB-SAPS” κωδ. Έργου 3128
read more
28.10.2021
Πρόσκληση συμμετοχής στο «Corinth Rift Laboratory School 2021»
Στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, εδώ και περίπου 30 χρόνια, διενεργείται μια συντονισμένη προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση των γεωφυσικών διαδικασιών (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι) που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Διαχρονικά, παρατηρούνται εφελκυστικές τάσεις με αποτέλεσμα ο Βόρειος και Νότιος Κορινθιακός Κόλπος να απομακρύνονται μέχρι 15 χιλιοστά ανά έτος, φαινόμενο μοναδικό στην Ευρώπη αλλά και στην υφήλιο για περιοχές πέραν των τεκτονικών ορίων...
read more