ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.) είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που αποτελεί Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο υπαγόμενο στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι κεντρικές του εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Αθήνα, στον λόφο Νυμφών στο Θησείο. 

Το Γ.Ι. είναι ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1893, όταν η ελληνική πολιτεία αναγνώρισε από νωρίς το σεισμικό πρόβλημα της χώρας, και έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως. Το 1897 εγκαταστάθηκε ο πρώτος σεισμογράφος στην Αθήνα, ενώ το 1900 άρχισε η λειτουργία του πρώτου σεισμογραφικού δικτύου, αποτελούμενου από πέντε μόνο σταθμούς (Αθήνα, Αίγιο, Ζάκυνθος, Καλαμάτα και Χαλκίδα) εξοπλισμένους με σεισμογράφους Agamennone. Έκτοτε ξεκίνησε και η συστηματική παρακολούθηση της σεισμικότητας στην περιοχή που εκτείνεται στα γεωγραφικά πλάτη 34°-42°Ν και γεωγραφικά μήκη 19°-30°Ε.

Βασική επιχειρησιακή δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι η συνεχής, 24ωρη παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου και η ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού. Πρωταρχικός επιστημονικός σκοπός του Γ.Ι. είναι η διεξαγωγή έρευνας στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών της γης. Αυτό περιλαμβάνει θεματικές όπως η σεισμολογία, η φυσική του εσωτερικού της Γης, η γεωφυσική, η τεκτονική των πλακών, η σεισμοτεκτονική, η τεχνική σεισμολογία, η γεωδαισία, τα θαλάσσια σεισμικά κύματα και η ηφαιστειολογία-γεωθερμία. 

Στα πλαίσια των επιχειρησιακών και επιστημονικών στόχων του Γ.Ι., πραγματοποιείται συλλογή και επεξεργασία διαφόρων σεισμολογικών και γεωφυσικών παραμέτρων μέσω πλειάδας εθνικών και διεθνών δικτύων. Παράλληλα, το Γ.Ι. συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, αναπτυξιακά έργα και σχετικές μελέτες, ενώ παρέχει επίσης εκπαίδευση και υπηρεσίες προς τρίτους. Το 2010, με νομοθετική ρύθμιση συστάθηκε και το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για θαλάσσια σεισμικά κύματα (tsunamis), με σκοπό την ενημέρωση και την αντιμετώπιση έναντι του συγκεκριμένου φυσικού κινδύνου.