ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑ

Eθνικά Έργα

2020

Διάρκεια: 2020 – 2021

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ευαγγελίδης

Κατηγορία: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος B (ΕΣΠΑ)

Περιγραφή: Αναπτύσσεται ένα νέο λογισμικό υπολογισμού τανυστή σεισμική ροπής ΤΣΡ που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας. Δεδομένης της φύσης του προβλήματος της επίλυσης του ΤΣΡ ευνοείται η δυναμική που προσφέρουν οι επεξεργαστικοί πυρήνες των Καρτών Γραφικών (GPUs). Το λογισμικό περιλαμβάνει πολλούς αλγόριθμους επιλογής των κατάλληλων ποιοτικά σεισμικών καταγραφών και δοκιμάσθηκε επιτυχώς σε σύγκριση με τα αποτελέσματα ~900 υπαρχουσών επιλύσεων ΤΣΡ του ΕΑΑ μεταξύ 2012 και 2021.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γκανάς

Διάρκεια: 2020-2023

Κατηγορία: ΕΘΝΙΚΟ (ΕΣΠΑ – «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»)

Περιγραφή: Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συνεχή παρακολούθηση κρίσιμων εθνικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου στα όρια του Ελληνικού Supersite. Το πρόγραμμα συνδυάζει την ενόργανη με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και την ανάπτυξη μεθόδων ασαφών γνωστικών δικτύων (ΑΓΔ).

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ευαγγελίδης

Διάρκεια: 2020-2023

Κατηγορία: 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες

Περιγραφή: Ο κύριος σκοπός του SIREN είναι η γρήγορη και ακριβής απεικόνιση της υψίσυχνης ενέργειας που εκλύεται στον χώρο διάρρηξης μεγάλων σεισμών. Στο έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί ανάλυση με την μέθοδο της οπισθοπροβολής σε σεισμούς με ποιοτικά δεδομένα στην Ιαπωνία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Νέα Ζηλανδία και αλλού. Η προσέγγισή μας απαιτεί την αφαίρεση των τοπικών επιδράσεων από τις καταγραφές ή τουλάχιστον την ποσοτική επιλογή των καλών σταθμών αναφοράς. Μιας και οι τοπικές επιδράσεις δεν έχουν αφαιρεθεί έως τώρα σε παρόμοιες μελέτες, στο έργο SIREN θα αναπτυχθούν και δοκιμαστούν τέτοιες πρακτικές με ένα γρήγορο και αξιόπιστο νέο λογισμικό παράλληλης επεξεργασίας το οποίο θα πραγματοποιεί γρήγορους υπολογισμούς σε πολλαπλούς πυρήνες CPUs και GPUs. Η πραγματοποίηση του σχεδίου του έργου θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω κατανόηση της διαδικασίας της σεισμικής διάρρηξης. Η απεικόνιση της εκλυόμενης ενέργειας κατά την διάρκεια ενός σεισμού είναι σημαντική για την εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας σε συγκεκριμένες κρίσιμες υποδομές παραγωγής ενέργειας. Στην πράξη, οι μέθοδοι, τα εργαλεία, η γνώση και η εμπειρία θα γίνουν άμεσα εκμεταλλεύσιμα από εταιρείες συμβούλων ειδικευόμενες στον σχεδιασμό μέτρων ασφάλειας κρίσιμων υποδομών (π.χ. πυρηνικά εργοστάσια, φράγματα).

2018

Διάρκεια: 2018 – 2021

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Καραστάθης

Κατηγορία: ΕΣΠΑ – MIS 5030439, Τ1ΕΔΚ-01020

Περιγραφή: Η επόμενη μέρα για τη σεισμολογία είναι αναμφίβολα η ανάπτυξη και η καθολική εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σεισμού.  Την ώρα που οι σεισμολογικοί φορείς των πλέον προηγμένων τεχνολογικά περιοχών στον πλανήτη, όπως η Καλιφόρνια, εγκαθιστούν τέτοια συστήματα για την προστασία των πολιτών, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τους διεθνείς αυτούς φορείς, αφομοιώνει, προσαρμόζει και εξελίσσει τις σύγχρονες αυτές τεχνολογίες προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Ένα πρωτότυπο πιλοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σεισμού, το σύστημα ARIS, που έχει στόχο την επιχειρησιακή και εμπορική αξιοποίησή του από τη βιομηχανία σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, από κοινού με έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς φορείς στη εγχώρια και ευρωπαϊκή βιομηχανία, τη ΜΟΤΟΡΟΙΛ, δύο εξειδικευμένων σεισμολογικών εργαστηρίων (ΕΚΠΑ, ΕλΜεΠα), αλλά και μιας εταιρίας εξειδικευμένης στην ανάπτυξη τεχνολογιών για θέματα ασφάλειας (Satways). Το σύστημα, αμέσως μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού, και μετά από κατάλληλη αυτόματη ανάλυση των πρώτων δευτερολέπτων των καταγραφών της ισχυρής σεισμικής κίνησης, είναι σε θέση να υπολογίζει άμεσα το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού, καθώς επίσης και την αναμενόμενη κατανομή της έντασης στην ευρύτερη περιοχή και να στείλει την κατάλληλη ειδοποίηση. Με βάση την εκτιμώμενη ένταση σε σχέση με την τρωτότητα των κατασκευών αποφασίζεται η λήψη μέτρων. Η ειδοποίηση για κοντινούς σεισμούς προηγείται μόλις μερικά δευτερόλεπτα, που όμως κρίνονται επαρκή στο να τεθούν σε λειτουργία κάποιοι αυτόματοι μηχανισμοί προστασίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Δρακάτος

Διάρκεια: 2018-2020

Κατηγορία: Εθνικό (Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014 – 2020)

Περιγραφή: Το έργο θα πραγματοποιήσει ανάλυση και εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου και του κινδύνου εκδήλωσης γεωδυναμικών φαινομένων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το Γ.Ι. στα πλαίσια του έργου θα εγκαταστήσει σεισμολογικούς σταθμούς, παλιρροιογράφους και αισθητήρες ανίχνευσης ραδονίου. Ιστοσελίδα έργου: http://www.gein.noa.gr/en/thlemachos

2017

Διάρκεια: 2017 – 2021

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Άκης Τσελέντης

Κατηγορία: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Περιγραφή: Το HELPOS έχει ως στόχο να υλοποιήσει:
1. Μια πανεθνική ερευνητική υποδομή αποτελούμενη από τα υφιστάμενα σεισμολογικά, γεωδαιτικά, κ.α. μόνιμα δίκτυα παρακολούθησης.
2. Παρατηρητήρια για πολυεπιστημονική τοπική απόκτηση δεδομένων (ηφαίστεια, in-situ πειράματα παρακολούθησης ενεργών ρηγμάτων, συστοιχίες γεωφυσικών οργάνων για εφαρμογές σχετικές με δυναμικές διεργασίες στην επιφάνεια της γης και με περιβαλλοντικές αλλαγές).
3. Παρατηρητήρια για την εκτέλεση ολοκληρωμένης έρευνας για την χωρική μεταβλητότητα της σεισμικής κίνησης.
4. Ένα δίκτυο πειραματικών εργαστηρίων για τη δημιουργία μιας ενιαίας ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη των ιδιοτήτων πετρωμάτων και ορυκτών, καθώς και για την προσομοίωση τεκτονικών διεργασιών.
5. Εγκαταστάσεις για την αποθήκευση, ανάλυση, και απεικόνιση δεδομένων προερχόμενων από γεωφυσικές, γεωλογικές και γεωχημικές παρατηρήσεις, καθώς και
6. για προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας
Project Website: https://www.helpos.gr/

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Άκης Τσελέντης

Διάρκεια: 2017 – 2020

Κατηγορία: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Περιγραφή: Στο πλαίσιο του έργου ΓΕΩΡΙΣΚ, μελετώνται στην περιοχή του Αν. Κορινθιακού Κόλπου οι κίνδυνοι από ισχυρούς σεισμούς, κύματα τσουνάμι καθώς και ο ηφαιστειακός κίνδυνος και οι επιπτώσεις τους εξειδικεύονται σε κατασκευές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα σχολικά κτίρια. Επιπλέον, το υπαρκτό πρόβλημα της εκπαίδευσης πληθυσμιακών ομάδων σχετικά με το σεισμικό κίνδυνο αντιμετωπίζεται εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω εξειδικευμένων δράσεων στα σχολεία.
Project Website: http://georisk.gein.noa.gr