Η Πράξη ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS: 5007986) περιλαμβάνεται στον Άξονα Προτεραιότητας «2 Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

  • ανάλυση και εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου και του κινδύνου εκδήλωσης γεωδυναμικών φαινομένων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσα από την ανάλυση πληθώρας επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων.

  • εκπόνηση διαφόρων θεματικών χαρτών και μετρήσεις απόκρισης εδαφών και τρωτότητας κτιρίων, δικτύων και υποδομών. Οι δράσεις θα ενισχυθούν με την εγκατάσταση νέων ή την ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων καταγραφής σεισμολογικών παραμέτρων και συστημάτων παρακολούθησης πρόδρομων σεισμικών φαινομένων και μέτρησης της παραμόρφωσης του στερεού φλοιού.

  • Ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την αξιολόγηση των κινδύνων αλλά και την υποστήριξη στον καθορισμό των διεπαφών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων και τη διευκόλυνση του συντονισμού τους, την επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την τυποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης πληροφοριών, λήψης αποφάσεων, παρακολούθησης ενεργειών και καταγραφής, την αυτοματοποίηση δημιουργίας αρχείου και εκθέσεων συμβάντων, την ανάπτυξη συστήματος πληροφόρησης SMS και την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων σε ψηφιακό περιβάλλον και περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

 Δικαιούχοι της Πράξης είναι:

  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου

  • Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ συμμετέχει στην Πράξη ως Εταίρος και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του «ΥΠΟΕΡΓΟΥ (7) - Παρακολούθηση Πρόδρομων και Συνοδών Φαινομένων». Το Υποέργο7 αποτελείται από δύο (2) Πακέτα Εργασίας, συγκεκριμένα τα:

 ΠΕ 7-1: Εκπόνηση χαρτών επικινδυνότητας Tsunamis, με Παραδοτέα:

 ΠΕ 7-2: Παρακολούθηση εκπομπών ραδονίου.

 

 ESPA 2014-2020

 

Go to top