ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑ

Εσωτερικά NOA

2021

Διάρκεια: 2021-2023

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Όλγα-Τζόαν Κτενίδου

Κατηγορία: Εσωτερική υποτροφία ΕΑΑ προς ερευνητές Γ’ βαθμίδας

Περιγραφή: Το έργο αποσκοπεί στην εκτίμηση της απόσβεσης στις υψηλές συχνότητες (παράμετρος κ) και στην κατανόηση των αβεβαιοτήτων της σε επιλεγμένες βραχώδεις θέσεις του επιταχυνσιογραφικού δικτύου του ΓΙ.

2019

Διάρκεια: 2019-2021

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασιλική Μουσλοπούλου

Κατηγορία: Εσωτερική υποτροφία ΕΑΑ προς ερευνητές Γ’ βαθμίδας

Περιγραφή: Η έρευνα αυτή χρησιμοποιεί πληροφορίες ιστορικών και προϊστορικών σεισμών για να εξετάσει εάν ο εντοπισμός ρηγμάτων σε προχωρημένο στάδιο των σεισμικών κύκλων τους βελτιώνει την πρόβλεψη σεισμών και την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας.