ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ Μαρία Σαχπάζη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ
Τηλέφωνο: 210 3490166
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μελέτη της βαθιάς δομής, της σεισμοτεκτονικής και γεωδυναμικής των λιθοσφαιρικών πλακών σε περιοχές καταβύθισης με τη χρήση τεχνητών και φυσικών σεισμικών πηγών και αμφίβιων καταγραφικών δικτύων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1991: Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Φυσικών Επιστημών University of Paris VII, Laboratory of Seismology (IPG)
1986: Master of Science degree in Geophysics, University of Paris VII
1984: Πτυχίο Φυσικής, ΕΚΠΑ

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Nov 2013-Nov 2014: Εκτελούσα χρέη Διευθυντού, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

2006-σήμερα: Διευθύντρια ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

2002-2006: Κύρια ερευνήτρια, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

1998-2002: Εντεταλμένη ερευνήτρια, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 1995-1998: Δόκιμη ερευνήτρια, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

1994-1995: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, CSIC Instituto Jaume Almera, Barcelona (EU grant)

1992-1993: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, IPG Paris

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Sachpazi M., Kapetanidis V, Charalampakis M, Laigle M, Kissling E, Fokaefs A, Daskalaki E, Flueh E, Hirn A. (2020). ‘Methoni Mw 6.8 rupture and aftershocks distribution from a dense array of OBS and land seismometers, offshore SW Hellenic subduction’. Tectonophysics (https://doi.org/10.1016/j.tecto.2020.228643)
  • Sachpazi M., Laigle M, Charalampakis M, Kissling E, Diaz J, Gesret A,  Flueh E, Miles P, Hirn A. (2016a). ‘Segmented Hellenic slab rollback driving Aegean deformation and seismicity’. Res. Lett. 43 pp. 651-658. (https://doi. org/10.1002/2015GL066818).
  • Sachpazi, M., Clément C, Laigle M, Hirn A, Roussos N. (2003).Rift structure evolution, and earthquakes in the Gulf of Corinth, from reflection seismic images’ Earth Planet. Sci Lett. 216 pp. 243-257.
  • Sachpazi M., Hirn A, Clément Ch, Laigle M, Haslinger F, Kissling E, Charvis Ph, Hello Y, Lépine J. C, Sapin M, Ansorge J. (2000). ‘Western Hellenic subduction and Cephalonia transform: local earthquakes and plate transport and strain’ Tectonophys. 319 pp.301-319.
  • Hirn A., Jiang M, Sapin M, Diaz J, Nercessian A, Lu T.Q, Lepine J.C, Shi D.N, Sachpazi M, Pandey M.R, Ma ., Gallart J. (1995). ‘Seismic anisotropy as an indicator of mantle flow beneath the Himalayas and Tibet’ Nature 375 pp. 571 -574.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Sachpazi
Google Scholar: https://scholar.google.fi/scholar?hl=el&as_sdt=0%2C5&q=Maria+Sachpazi&btnG=
ORCID 0000-0002-2602-0162: https://orcid.org/0000-0002-2602-0162
Scopus Author ID: 6603788608: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603788608
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1448149