ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δρ. Ιωάννης Καλογεράς
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
EDUCATION

2006    Μεταπτυχιακή Διατριβή (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Τοπογράφων & Αγρονόμων Μηχανικών – “Γεωπληροφορική”).

Τίτλος διατριβής: “Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών λογισμικού στη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης μακροσεισμικών παρατηρήσεων”.

1993   Διδακτορική Διατριβή  (Εθνικό &  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής – Γεωθερμίας)

         Τίτλος διατριβής: “Συμβολή των επιφανειακών σεισμικών κυμάτων στη μελέτη της δομής του φλοιού και του άνω μανδύα στον Ελληνικό χώρο”.

1981   Πτυχίο Γεωλογίας (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας)

CAREER

2007 – σήμερα    Διευθυντής Ερευνών (Α΄ βαθμίδα) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

2003 – 2007        Κύριος Ερευνητής (Β΄βαθμίδα)  στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

1999 – 2003        Εντεταλμένος Ερευνητής (Γ’ βαθμίδα) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

1995 – 1999        Δόκιμος Ερευνητής (Δ΄ βαθμίδα) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

1984 – 1995         Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

1982 – 1983         Γεωλόγος – σύμβουλος σε υδρο-γεωλογικές μελέτες και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε γεωτεχνικές μελέτες στην Αττική.

RESEARCH

Συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για περισσότερο από 20 χρόνια. Ιδιαίτερη εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων ισχυρών εδαφικών κινήσεων (επιταχυνσιογράφων) καθώς και στην επεξεργασία, διαχείριση και μοντελοποίηση των καταγραφών των ισχυρών σεισμικών κινήσεων. Υπεύθυνος των δικτύων επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων καταγραφών ισχυρών εδαφικών κινήσεων.

Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων μακροσεισμικών παρατηρήσεων.

Εμπειρία στη φασματική ανάλυση σεισμικών σημάτων, στην τομογραφία με χρήση επιφανειακών σεισμικών κυμάτων και στη μετάδοση σεισμικού σήματος.

Επιστημονικός υπεύθυνος στα εξής ερευνητικά έργα:

–       Εφαρμογή και αξιοπιστία διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού σεισμικής επικινδυνότητας – Χρήση και ανάπτυξη βάσης δεδομένων ισχυρών εδαφικών κινήσεων (στα πλαίσια της διμερούς Ε+Τ συνεργασίας Ελλάδας – Τσεχίας, 1999 – 2001).

–       Αξιοπιστία διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού συνθετικών καταγραφών της ισχυρής δόνησης στον Ελληνικό χώρο (στα πλαίσια της διμερούς Ε+Τ συνεργασίας Ελλάδας – Γεωργίας, 1999 – 2001).

–       Συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή σεισμολογικών δεδομένων Ελλάδας – Κύπρου (στα πλαίσια της διμερούς Ε+Τ συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, 2000 – 2002).

–       Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων καταγραφών της ισχυρής δόνησης στον Ελληνικό χώρο (κοινό ερευνητικό έργο ΙΤΣΑΚ, Γεωδ. Ινστ. Και ΑΠΘ, χρηματοδότηση ΟΑΣΠ, 2000-2002).

–       Δίκτυο άμεσης ενημέρωσης μακροσεισμικών δεδομένων και καταγραφών ισχυρής δόνησης από μεγάλους σεισμούς του Ελληνικού χώρου  (στα πλαίσια της διμερούς Ε+Τ συνεργασίας Ελλάδας – Τσεχίας, 2003 – 2005).

–       Ανάπτυξη Δικτύου Επιταχυνσιογράφων περιοχής Ακρόπολης Αθηνών (2008-2009)

Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα του ISTC στην περιοχή του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας

Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων.

Το επιστημονικό έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 40 εργασίες – δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους πρακτικών συνεδρίων καθώς επίσης και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, σύνταξη τεχνικο-επιστημονικών εκθέσεων και αναλυτικές παρουσιάσεις ειδικών επιστημονικών θεμάτων.