Μέγεθος Σεισμού


Το μέγεθος Μ του σεισμού εκφράζει το ποσό της ενέργειας που εκλύεται από την εστία του σεισμού. Το μέγεθος ενός σεισμού μετριέται με την δεκαβάθμια κλίμακα Richter από το όνομα του Αμερικανού σεισμολόγου Charles Richter που την πρότεινε το 1935. Αργότερα μετονομάστηκε σε κλίμακα τοπικού μεγέθους ML. Η κλίμακα αυτή βασίζεται σε μετρήσεις των μέγιστων πλατών των σεισμικών κυμάτων τοπικών σεισμών όπως αυτά καταγράφονται από το πρότυπο σεισμόμετρο Wood - Anderson.

Σήμερα, το τοπικό μέγεθος δεν χρησιμοποιείται υπό την αρχική του μορφή, γιατί τα σεισμόμετρα Wood-Anderson λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και φωτογραφικού χαρτιού αναγραφής δεν απαντώνται συχνά.Ωστόσο το ML παραμένει ένα πολύ σημαντικό μέγεθος και γι΄αυτό όλες οι χρησιμοποιούμενες νέες κλίμακες ανάγονται στην κλίμακα τοπικού μεγέθους.

Οι σπουδαιότερες από τις άλλες κλίμακες για την μέτρηση του μεγέθους ενός σεισμού είναι

  • Η κλίμακα του επιφανειακού μεγέθους MS που βασίζεται σε μετρήσεις των επιφανειακών κυμάτων που εχουν περίοδο 20sec περίπου και γράφονται σε μεγάλες αποστάσεις(μεγαλύτερες από 600 χιλιόμετρα),
  • Η κλίμακα του χωρικού μεγέθους mb που βασίζεται σε βραχείας περιόδου (~1sec) κύματα χώρου (επιμήκη και εγκάρσια) τα οποία γράφονται σε αποστάσεις μεταξύ 100 και 400 χιλιομέτρων,
  • Η κλίμακα του μεγέθους διάρκειας ΜΤ, για να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μικρών σεισμών από τοπικά δίκτυα,
  • Η κλίμακα του μεγέθους σεισμικής ροπής Μο θεωρείται η πιο ακριβής ,ο δε υπολογισμός του είναι πιο πολύπλοκος γιατί απαιτεί ανάλυση ολόκληρου του σεισμογράμματος,το οποίο θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή.Στα σύγχρονα σεισμολογικά κέντρα τείνει να γίνει διαδικασία ρουτίνας.Επιπλέον παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κλίμακες μεγεθών ML,MS και mb γιατί δίνει πληροφορίες για την επιφάνεια του ρήγματος και τη σεισμική ροπή,αντίθετα με τις άλλες που παρέχουν πληροφορίες μόνο για το πλάτος ορισμένων σεισμικών κυμάτων.